Türkiye ve gelişmiş ülkelerin Çıraklık ve Meslek Eğitimi mevzuatlarının öngördüğü meslek eğitimi ve müteşebbis insanı yetiştiren çalışmalar kapsamında Almanya, Japonya, Tayvan ve diğer ülkelerdeki uygulamaları incelemek ve bu birikimlerin yasalar çerçevesinde TÜRKİYE’ye aktarılmasını sağlamak.

02Vakıf amacına yönelik eğitimlerin verilmesi için gerekli izinler alınarak yurt içi ve dışında eğitsel, kültürel, bilimsel, sanatsal, organizasyonlar, araştırmalar, toplantılar ve Ahilik Kültürü Haftaları gibi çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bunlara katılmak. Bu çalışmaları yapan araştırmacılara ve eğitimcilere burs vermek, kaynak sağlamak, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

03Müteşebbislik ve mesleki eğitimler kapsamında eğitimin her kademesinde yaygın ve örgün okullar, yurtlar açmak, eğitim ve beceri kursları düzenlemek, Türkçe ve yabancı dil öğrenimi için eğitim merkezleri kurmak. Meslek öğrenmek ve müteşebbis olmak isteyen gençlere “yurt-okul-istihdam” modelinde destekler sağlamak.

04Kitap, dergi, broşür, tanıtım katalogları, bülten, gazete, her türlü kaset, film, bilgisayar programları gibi çalışmaları yapmak, yaptırmak, satın almak ücretli ve ücretsiz dağıtmak.

05Yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel her kademedeki mesleki kuruluşlar, eğitim merkezleri, kolej ve üniversitelerle işbirliği yapmak ve bu eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla kulüp, enstitü, kütüphane, araştırma ve dokümantasyon merkezleri açmak ve projeler geliştirmek.

06Küçük ve orta ölçekli işletmeci kesimine hizmet veren sağlık ve sosyal güvenlikle ilgili bakanlıklar ve onlara bağlı kuruluşlarla işbirliği yapmak, müşterek veya bağımsız sağlık ve sosyal hizmet tesisleri kurmak ve işletmek.

07Ekonomi ile ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve mahalli idareler, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü başta olmak üzere diğer ekonomi, kültürel ve mesleki eğitim kurumları ve üniteleri ile işbirliği yaparak işletme, mesleki eğitim ve kültürel konularda projeler geliştirmek ve uygulamak. Eğitim kurumlarının özelleştirilmesi halinde, yalnız veya ortak olarak bunların ihale ve işletmelerine katılmak.

08Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile işbirliği yaparak, yetiştirme yurtlarında barınan gençlere mesleki eğitim vererek bir meslek ve iş sahibi olmalarına yardımcı olmak ve sosyal hizmetler konularında projeler geliştirmek ve uygulamak.

09Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile işbirliği yaparak, yetiştirme yurtlarında barınan gençlere mesleki eğitim vererek bir meslek ve iş sahibi olmalarına yardımcı olmak ve sosyal hizmetler konularında projeler geliştirmek ve uygulamak.

10İVEDİK Organize Sanayi Bölgesi, diğer bölge ve sitelerde, vakıf amaçları doğrultusunda müşterek çalışma projeleri oluşturmak, iktisadi, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal konularda araştırmalar yapmak, tesisler kurmak, işletmek ve projeler geliştirmek, üretim ve istihdam konularında destekler sağlamak.

11Dünya ülkeleri ile bütünleşme hedefleri çerçevesinde başta Avrupa Birliği, Türk Devletleri ve toplulukları olmak üzere vakıf amaçları, Türkiye ile yapılan karma ekonomik komisyon toplantıları kararları, eğitim ve kültürel anlaşmalar çerçevesinde ekonomik ve sosyal dostluk projeleri gerçekleştirmek, karşılıklı işbirliği imkanlarını araştırmak, eğitim bursu sağlamak, sektörel dış ticaret uygulamalarını yaygınlaştırmak, dostluk ve kültür komisyonları kurmak.

12Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Esnaf Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği ve bağlı kuruluşları ile çalışmalar konusunda etkin haberleşme sağlamak, örnek çalışmaları takip etmek, bilgi bankası oluşturmak. Pilot uygulama olarak Ankara’da, müşterek projeler geliştirmek.

13Vakıf amaçları kapsamında işletme mensupları ve yanlarında çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri götürmek, işlerini geliştirmede ve yeni iş kurmada yatırım danışmanlığında bulunmak, imkanlar ölçüsünde, iş kazası, doğal afet, yangın, hastalık gibi iş yapamama durumlarında maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, kampanyalar açmak ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek.

14İnsanlığa hizmet; Türkiye’yi sevme ve kalkındırma şuurunu kazanma, şirketleşme, gurup çalışması, çağdaş üretim ve yönetim tekniklerini benimseyen, helalinden maddi ve manevi kazanmayı ve paylaşmayı amaç edinecek müteşebbisler yetiştirmek.

15Vakfın hizmet amaçları doğrultusunda aile, eş ve çocukların sosyal huzuru, sağlıklı gelişmelerini, görgü ve bilgilerini arttırmalarını sağlamak, güzel ahlak kazanımı, aile bağlarının geliştirilmesi için üniteler oluşturmak ve programlar yapmak.

16Müteşebbislik eğitimlerinde, küçük sanayinin geliştirilmesinde üniversite-sanayi işbirliği, küçük sanayi-büyük sanayi entegrasyonu, fuarlar, başarılı site ve organizasyonların yerinde görülmesi, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, stratejik planlama, ISO 9000, Avrupa Standart, Toplam Kalite Yönetimi, Finansman Yönetimi, Risk Fonu ve Patent Hakları gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı uygulamaları sürekli takip etmek, uygulanabilir projeler geliştirmek ve organizasyonlarda bulunmak.

17Başarılı çalışan gençleri, buluşu olan müteşebbisleri, yetenekli çırak, kalfa ve ustaları bu çalışmalarında daha başarılı olmaları için maddi ve manevi destekte bulunmak. Kadın girişimcileri, sanatı ve sanatçıları teşvik etmek, işadamları adına burslar vermek ve bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmak.

18Bilgisayar, basın ve yayın organlarında reklam ve tanıtım yerlerinde vakfın amacına uygun çalışmaları içeren afişlerin, yazıların, makalelerin ve konuşmaların yayınlanmasını sağlamak.

19Başta İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde kalkınma bilincini ve müteşebbislik eğitimlerini yaygınlaştırıcı çalışmalar kapsamında üniversite, meslek odaları, vakıf, sendika, dernek, benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, sektör masaları oluşturmak. Bölgelerin sahip olduğu ekonomik potansiyeli yerli ve yabancı yatırımcılara, kurum ve kuruluşlara tanıtmak amacıyla il masaları kurmak, fizibilite çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

20Doğu ve Batı uygarlığının topluma tanıtılması, sınai ve ticari işletmecilere, hür teşebbüse, emeğe en yüksek saygıyı gösteren güzel ahlak ve Ahilik kültürü anlayışında iş ahlakının yerleştirilmesi, çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için eğitim çalışmaları yapmak, yapılanlara destek vermek, toplum kalkınmasına yönelik ekonomik ve sosyal önderler yetiştirmek, müteşebbislik ruhunu geliştirmek, yurt içi-yurt dışı müşterek veya bağımsız olarak her kademede ve branşta eğitim kurumları kurmak ve işletmek.

21Başta müteşebbisler ve yanlarında çalışanlar olmak üzere imkanlar ölçüsünde yardıma muhtaç duruma düşenlere, fakrü zarurette bulunanlara, fakir çırak ve diğer öğrencilere burs, yiyecek, giyecek, barınma, eğitim malzemesi gibi ayni ve nakdi yardımlar yapmak.

22Müteşebbisleri ve ailelerini kaynaştırmak, sosyal sorumluluklar ve moral değerler kazandırmak için vakıf vasıtasıyla ağaç dikmek, orman kurmak, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal tesislerin yapımına katkıda bulunmak, geziler ve yardım kampanyaları düzenlemek, bu amaçla tesisler kurmak ve işletmelerde bulunmak.

23Vakıf mensuplarının birbirlerini yakından tanımalarını, sosyo-ekonomik alanlarda dayanışma, kaynaşma ve gelişmelerini, insanların doğumdan ölüme kadar ki safhalarda yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla; başta okuma alışkanlığı olmak üzere, zarafet, ziyaret ve ziyafet konularında gerekli hassasiyetli göstermek.

24Çevrenin korunması, sanayi atıklarının ıslahı, iyileştirilmesi kırsal ve kentsel alanda uygun kullanılması, su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihi zenginliklerinin korunması ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, yaptırmak, sanayi site ve bölgelerinde çevresel etkinlik, projeleri geliştirmek, çevresel komisyonlar kurmak, bu konularda çalışmalar yapmak, yaptırmak, iç ve dış destekler sağlamak.

25Vakıf yasalar çerçevesinde şubeler, temsilcilikler, gönüllü hizmet komisyonları, eğitim, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak, küçük tasarrufları ve yerel kaynakları ekonomik işletmeye dönüştürmek için yasalar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı projeler geliştirmek ve uygulamak.

26Türk Ticaret mevzuatında yer alan hizmetler, ticari, sınai, zirai ve diğer gelir getirici konularda iktisadi işletmeler kurmak, kurulmuş ve kurulacaklara ortak olmak, fayda sağlayıcı sosyo-ekonomik organizasyonlar ve projeler yapmak ve uygulamak. Bu çalışmalara gerekli izinler alınarak yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortaklık, işbirliği yapmak, ayni-nakdi yardım ve hibeler almak. Vakıf amaçları kapsamında ithalat-ihracat yapmak ve bunlarla ilgili gerekli işlemleri yürütmek.