VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Madde 1

Vakfın adı “Müteşebbis Gelişim Vakfı” olup kısaca “MESVAK” tır. Bu kuruluş senedinde “Vakıf” olarak yer alacaktır. Vakfın merkezi Ankara olup, Güven Mah. Cinnah Cad. Farabi Sok. Gülçur AP. No: 30/2 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA‘dır. Yasal gereklerin yerine getirilmesinden sonra yönetim kurulu kararı ile yurtiçi ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

 

VAKFIN AMACI

Madde 2

MESVAK’ın amacı; küçük, orta ve büyük ölçekli müteşebbislerin ve bu sektörde çalışanların, ekonomik ve sosyal girişimcilerin; çağdaş yönetimin gereği olan, yeni teknoloji, bilişim, bilgi, verimlilik, standart, uluslararası kalite standartları, çevre, yatırım, tanıtım, eğitim, kültür, sağlık, sosyal hizmet, araştırma, geliştirme, ihracat, pazarlama, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş hayatında şiddet, Türk müteşebbisliğinin tarihsel özelliği olan Ahilik Kültürü anlayışında milli, manevi, insani değerleri içeren sosyo-ekonomik konularda; bilinçlendirilmeleri, eğitilmeleri, geliştirilmeleri ve birikimlerini uygulamaları için gerekli maddi ve manevi desteği sağlamak, her kesimden insanları ülkeye ve insanlığa hizmet için mesleki eğitim yoluyla müteşebbisliğe yönlendirmek, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek olmaktır.

 

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde 3

Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek için ilgili mevzuat dâhilinde aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapılacaktır:

3.1- Türkiye ve gelişmiş ülkelerin genel, mesleki ve hayat boyu eğitim (örgün, mesleki, sargın ve yaygın eğitim) mevzuatlarının öngördüğü meslek eğitimi ve müteşebbis insanı yetiştiren çalışmalar kapsamında gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları incelemek ve bunların TÜRKİYE’ye aktarılmasını sağlamak.

3.2- Vakıf amacına yönelik eğitimlerin verilmesi için gerekli izinler alınarak yurt içi ve dışında eğitsel, kültürel, bilimsel, sanatsal, organizasyonlar, araştırmalar, toplantılar ve Ahilik Kültürü Haftaları gibi çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bunlara katılmak. Bu çalışmaları yapan araştırmacılara ve eğitimcilere burs vermek, kaynak sağlamak, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

3.3- Müteşebbislik ve mesleki eğitimler kapsamında eğitimin her kademesinde yaygın ve örgün okullar, yurtlar açmak, eğitim ve beceri kursları düzenlemek, Türkçe ve yabancı dil öğrenimi için eğitim merkezleri kurmak. Meslek öğrenmek ve müteşebbis olmak isteyen gençlere “yurt-okul-istihdam” modelinde destekler sağlamak.

3.4- Kitap, dergi, broşür, tanıtım katalogları, bülten, gazete, her türlü kaset, film, bilgisayar programları gibi çalışmaları yapmak, yaptırmak, satın almak ücretli ve ücretsiz dağıtmak.

3.5- Yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel her kademedeki mesleki kuruluşlar, eğitim merkezleri, kolej ve üniversitelerle işbirliği yapmak ve bu eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla kulüp, enstitü, kütüphane, araştırma ve dokümantasyon merkezleri açmak ve projeler geliştirmek.

3.6- Küçük ve orta ölçekli işletmeci kesimine hizmet veren sağlık ve sosyal güvenlikle ilgili bakanlıklar ve onlara bağlı kuruluşlarla işbirliği yapmak, müşterek veya bağımsız sağlık ve sosyal hizmet tesisleri kurmak ve işletmek.

3.7- Ekonomi, eğitim, kültür, sosyal politikalarla ilgili bakanlıklar, mahalli idareler, başta olmak üzere diğer ekonomik, kültürel, sosyal konularda; mesleki eğitim kurumları ve bağlı birimleri ile işbirliği yaparak projeler geliştirmek ve uygulamak. Eğitim kurumlarının özelleştirilmesi halinde, yalnız veya ortak olarak bunların ihale ve işletmelerine katılmak.

3.8- Kamu ve özel sosyal hizmet kurumları ile işbirliği yaparak, buralarda kalan gençlere mesleki eğitim vererek bir meslek ve iş sahibi olmalarına yardımcı olmak ve sosyal hizmetler konularında projeler geliştirmek ve uygulamak.

3.9- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde ve bağımsız işletmelerde vakıf amaçları doğrultusunda iktisadi, eğitim, kültür, sağlık, mesleki ve sosyal konularda araştırmalar yapmak, eğitimler düzenlemek, iktisadi tesisler kurmak, işletmek ve projeler geliştirmek, üretim ve istihdam konularında destekler sağlamak. Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleriyle işbirliği sağlanarak, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak. Girişimcilik konularında; araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve bu projeleri yürütmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. Girişimci ruha sahip ve kendi işini kurmak isteyenlere yönelik iş fikirlerini, pazarlanabilir, kalıcı ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürüp istihdam sağlayabilmeleri için gerekli eğitim ve donanımı sağlayacak her düzeyde eğitim programları düzenlemek, merkezler kurmak ve projeler geliştirmek.

3.10- Dünya ülkeleri ile bütünleşme hedefleri çerçevesinde başta Avrupa Birliği, Türk Devletleri ve toplulukları olmak üzere vakıf amaçları, Türkiye ile yapılan karma ekonomik komisyon toplantıları kararları, eğitim ve kültürel anlaşmalar çerçevesinde ekonomik ve sosyal dostluk projeleri gerçekleştirmek, karşılıklı işbirliği imkânlarını araştırmak, eğitim bursu sağlamak, sektörel dış ticaret uygulamalarını yaygınlaştırmak, dostluk ve kültür komisyonları kurmak.

3.11- Meslek odaları, birlikler, belediyeler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve bağlı kuruluşları ile proje ortaklığı ve işbirlikleri yapmak örnek çalışmaları takip etmek, bilgi bankası oluşturmak ve eğitimler düzenlemek.

3.12- Vakıf amaçları kapsamında işletme mensupları ve yanlarında çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri götürmek, işlerini geliştirmede ve yeni iş kurmada yatırım danışmanlığında bulunmak, imkânlar ölçüsünde, iş kazası, doğal afet, yangın, hastalık gibi iş yapamama durumlarında maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, kampanyalar açmak ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek.

3.13- İnsanlığa hizmet; Türkiye’yi sevme ve kalkındırma şuurunu kazanma, şirketleşme, gurup çalışması, çağdaş üretim ve yönetim tekniklerini benimseyen, helalinden maddi ve manevi kazanmayı ve paylaşmayı amaç edinecek müteşebbisler yetiştirmek.

3.14- Vakfın hizmet amaçları doğrultusunda aile, eş ve çocukların sosyal huzuru, sağlıklı gelişmelerini, görgü ve bilgilerini arttırmalarını sağlamak, güzel ahlak kazanımı, aile bağlarının geliştirilmesi için üniteler oluşturmak ve programlar yapmak.

3.15- Müteşebbislik eğitimlerinde; sanayinin geliştirilmesi için üniversite-sanayi işbirliği, küçük sanayi-büyük sanayi entegrasyonu, fuarlar, başarılı site, sektörel kümelenme ve organizasyonların yerinde görülmesi, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, stratejik planlama, ISO Standartları, Avrupa Standartları, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri, Mesleki Yeterlilik Sertifikaları, Hayat Boyu Öğrenme Eğitimleri, Yaygın Eğitim Yaklaşım ve Yöntemleri, Bilişim Bilgi Güvenlik Sistemleri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri, İş Hayatında Şiddet, Finansman Yönetimi, Risk Fonu ve Patent Hakları gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı uygulamaları sürekli takip etmek, uygulanabilir projeler geliştirmek, ulusal ve uluslararsı organizasyonlar düzenlemek.

3.16- Başarılı çalışan gençleri, buluşu olan müteşebbisleri, yetenekli çırak, kalfa ve ustaları bu çalışmalarında daha başarılı olmaları için maddi ve manevi destekte bulunmak. Kadın girişimcileri, sanatı ve sanatçıları teşvik etmek, işadamları adına burslar vermek ve bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmak.

3.17- Bilgisayar, basın ve yayın organlarında reklam ve tanıtım yerlerinde vakfın amacına uygun çalışmaları içeren afişlerin, yazıların, makalelerin ve konuşmaların yayınlanmasını sağlamak.

3.18- Başta İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde kalkınma bilincini ve müteşebbislik eğitimlerini yaygınlaştırıcı çalışmalar kapsamında üniversite, meslek odaları, vakıf, sendika, dernek, benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, sektör masaları oluşturmak. Bölgelerin sahip olduğu ekonomik potansiyeli yerli ve yabancı yatırımcılara, kurum ve kuruluşlara tanıtmak amacıyla il masaları kurmak, fizibilite çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

3.19- Doğu ve Batı uygarlığının topluma tanıtılması, sınai ve ticari işletmecilere, hür teşebbüse, emeğe en yüksek saygıyı gösteren güzel ahlak ve Ahilik kültürü anlayışında iş ahlakının yerleştirilmesi, çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için eğitim çalışmaları yapmak, yapılanlara destek vermek, toplum kalkınmasına yönelik ekonomik ve sosyal önderler yetiştirmek, müteşebbislik ruhunu geliştirmek, yurt içi-yurt dışı müşterek veya bağımsız olarak her kademede ve branşta eğitim kurumları kurmak ve işletmek.

3.20- Başta müteşebbisler ve yanlarında çalışanlar olmak üzere imkânlar ölçüsünde yardıma muhtaç duruma düşenlere, fakru zarurette bulunanlara, fakir çırak ve diğer öğrencilere burs, yiyecek, giyecek, barınma, eğitim malzemesi gibi ayni ve nakdi yardımlar yapmak.

3.21- Müteşebbisleri ve ailelerini kaynaştırmak, sosyal sorumluluklar ve moral değerler kazandırmak için vakıf vasıtasıyla ağaç dikmek, orman kurmak, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal tesislerin yapımına katkıda bulunmak, geziler ve yardım kampanyaları düzenlemek, bu amaçla tesisler kurmak ve işletmelerde bulunmak.

3.22- Vakıf mensuplarının birbirlerini yakından tanımalarını, sosyo-ekonomik alanlarda dayanışma, kaynaşma ve gelişmelerini, insanların doğumdan ölüme kadar ki safhalarda yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla; başta okuma alışkanlığı olmak üzere, zarafet, ziyaret ve ziyafet konularında gerekli hassasiyetli göstermek.

3.23- Çevrenin korunması ve havza gelişim projeleri, sanayi atıklarının ıslahı, iyileştirilmesi kırsal ve kentsel alanda uygun kullanılması, su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihi zenginliklerinin korunması ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, yaptırmak, sanayi site ve bölgelerinde çevresel etkinlik, projeleri geliştirmek, çevresel komisyonlar kurmak, bu konularda çalışmalar yapmak, yaptırmak, iç ve dış destekler sağlamak.

3.24- Vakıf yasalar çerçevesinde şubeler, temsilcilikler, gönüllü hizmet komisyonları, eğitim, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak, küçük tasarrufları ve yerel kaynakları ekonomik işletmeye dönüştürmek için yasalar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı projeler geliştirmek ve uygulamak.

Türk Ticaret mevzuatında yer alan hizmetler, ticari, sınai, zirai ve diğer gelir getirici konularda iktisadi işletmeler kurmak, kurulmuş ve kurulacaklara ortak olmak, fayda sağlayıcı sosyo-ekonomik organizasyonlar ve projeler yapmak ve uygulamak. Bu çalışmalara gerekli izinler alınarak yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortaklık, işbirliği yapmak, ayni-nakdi yardım ve hibeler almak. Vakıf amaçları kapsamında ithalat-ihracat yapmak ve bunlarla ilgili gerekli işlemleri yürütmek.

3.25- Akreditasyon ve kalite yönetim sertifika faaliyetleri için ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak, akreditasyon ve kalite yönetim merkezi kurmak, doküman ve yayın hazırlamak, eğitimler düzenlemek, ihtiyaç uyandırmak, tanıtım yapmak, formatör yetiştirmek. Tüm bu ihtiyaçlara uygun yurt içinden ve yurt dışından uzman istihdam etmek veya hizmet satın almak.

3.26- Yapılacak bu çalışmalarla; milletin ve devletin bütünlüğünü, milli ve manevi değerlerin yükseltilmesini; bilimde, teknolojide, maddi ilerlemede, himmetini milletine vermede özverili, Türkiye ve insanlığa hizmeti kendine hizmet kabul edecek müteşebbisleri yetiştirmek, bu vakfa gönül verenlerin yapacakları çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 4

Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

4.1- Vakıf mütevelli heyet üyelerinden ve gönüllülerden alınacak bağışlar.

4.2- Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için yapılan her türlü sosyal, kültürel ve ticari etkinliklerden ve hizmetlerden sağlanan gelirler.

4.3- Vakfın varlıklarının değerlendirilmesinden, satışından, kiralanmasından sağlanan gelirler.

4.4- Vakfa yapılan her türlü ayni-nakdi bağışlar, vasiyetler ve şube payları.

4.5- Vakfın kurduğu veya ortak olduğu iktisadi işletmeler, iştirakler, ortaklıklar, projeler ve hizmetlerden sağlayacağı gelirler

4.6- Gerektiğinde ilgili mercilerden izin alınarak, yurt içi ve yurt dışı, vakıf, kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek proje ve eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler, sağlanacak kredi ve fonlar. Bunun yanında adı geçen kuruluş ve kişilerden sağlanacak para, araç, gereç ve her türlü malzeme bağışları.

4.7- Genel, katma, yerel ve özel bütçelerden vakfa tahsis edilen meblağlar ile bu bütçe kurumlarının tahsis ettiği mallardan, projelerden ve kaynaklardan sağlanan gelirler.

4.8- Her türlü yurt içi-dışı kişi ve kuruluşlardan alınan bağış, yardım ve diğer gelirler.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 5

Vakfın ilk mal varlığı:

5.1- Vakfın kurucu ve mütevelli heyet üyesi kişilerin nakit katkıları olan 1 milyar TL.

5.2- Vakfın kurucusu; Hüseyin Yıldırım, babası Veli Yıldırım, annesi Firdevs Yıldırım, eşi Hüsne Yıldırım, eşinin babası Mehmet Bozbal ve annesi Fatma Bozbal Vakıf yaşadıkça hayırla anılmaları, bu ailenin çocuklarının eğitimlerine yardımcı olunması, vakfın mütevelli heyetinde ve yönetiminde aileden kişilere de yer verilmesi ve Vakfın yapacağı ekonomik ve sosyal yatırımlarda Karakeçili İlçesine öncelik tanınması amacıyla bağışladığı Kırıkkale-Karakeçili Çevlik mevkii 4983 parseldeki imarlı 10.000 m2’lik gayri menkulün değeri olan 20 milyar TL.

5.3- Vakfın bu mal varlığını kuruluştan sonra yurt içinden ve yurt dışından iktisap edeceği her türlü mal ve haklar, vakıf kurucuları ile gerçek ve tüzel kişilerin vakfa verecekleri veya bağışlayacakları tüm taşınır ve taşınmaz mallar, nakit, kambiyo senetleri, tahvil, hisse senetleri ve benzeri değerlerden sağlayacağı katkılarla artırılabilir.

 

VAKFIN GELİRLERİ VE SARF YERLERİ

Madde 6

Vakıf; amacını gerçekleştirmek için her türlü bağışı kabul eder ve bunlar üzerinde akit ve tasarruflarda bulunabilirler. Bu cümleden olarak menkul ve gayrı menkul malları, ayni ve fikri hakları vasiyet, hibe, inşaat, satın alma sureti ile temellük etmeye, kiralamaya, kiraya vermeye ve satmaya; gelirlerini, karlarını tahsil ve tesis edilecek ipotekleri kabule, vakfın gelirlerini veya gelirleri ile elde edeceği ticari, sınai, ar-ge, patent, mali yatırımlarda ve iştiraklerde kullanmaya, gerektiğinde bunları tasfiyeye, velhasıl vakfın gayelerinin tahakkuku için faydalı görülen bilcümle teşebbüs, temellük, mukavele akdine ve muamele ifasına, Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapan 903 sayılı Kanunun 4. maddesi ile bu Kanunun uygulamasını gösterir tüzüğün 37. maddesi hükmü uyarınca, vakfın gelirlerinin yüzde 20’si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara diğer yüzde 80’ni ise kamu hizmetine ve vakfın gayesine uygun tahsis ve sarf olunur. Vakıfca yapılan hizmetlerden yoksullar ücretsiz faydalandırılabilir. Taşınmaz mallarla ilgili temliki tasarruflarda ve vakfa taşınmaz mal satın alma işlemlerinde Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzük gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden izin alınarak işler yürütülür.

Vakıf amacına uygun konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalarda bulunabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7

Vakfın organları:

7.1- Yüksek İstişare Kurulu,

7.2- Mütevelli Heyet,

7.3- Yönetim Kurulu,

7.4- Denetim Kurulu

7.5- Araştırma ve Geliştirme Kurulu,

7.6- Vakıf Genel Sekreteri

 

YÜKSEK İSTİŞARE KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde 8

Yüksek istişare kurulu; genişletilmiş bir danışma kurulu niteliğinde olup, kurucu üyeler, mütevelli heyet üyeleri, araştırma ve geliştirme kurulu üyeleri, şube yönetimleri, gönüllü üyeler ve yönetim kurulunca belirlenen diğer davetlilerden oluşur.

Yüksek istişare kurulu; yönetim kurulunun mütevelli heyete önereceği üç kişi arasından bir kişiyi başkan ve diğer iki kişiyi de başkan yardımcısı seçmesiyle oluşur. Süresi dört yıldır. Kurul başkanı veya yardımcıları yapılan geniş kapsamlı toplantıları sevk ve idare ederler. Bu kurul yönetim kurulunun teklifi ile de uygun zamanlarda toplanır.

Yüksek istişare kurulunun yapacağı toplantılardan amaç; vakfın çalışmaları ile geleceğe dönük stratejileri hakkında katılımcıları bilgilendirmek ve onların görüş ve önerilerini almaktır. Vakfın gelişmesi, tanınması ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalarla vakıf mensuplarının kaynaşma, dayanışma ve gönüllülüklerini motive etmektir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Mütevelli Heyetin Görevleri:

9.1- Mütevelli heyet üyeleri arasından dört yıllık süre için bir mütevelli heyet başkanını ve iki başkan vekilini seçmek.

9.2- Yılda bir defa zorunlu haller dışında en geç Mayıs ayı sonuna kadar toplanmak ve bu toplantıda yönetim kurulu tarafından hazırlanan bir önceki yılın faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını ve denetim kurulu raporunu görüşmek ve onaylamak. Gelecek yıl için; tahmini bütçeyi ve çalışma programlarını müzakere etmek, değiştirmek, tavsiyelerde bulunmak, oylamak ve hizmet süresi dolan organların seçimlerini yapmak.

9.3- Yönetim kurulunca hazırlanacak olan vakıf senet değişikliği, iç tüzük ve diğer değişiklik taslaklarını değerlendirmek, aynen veya değiştirerek onaylamak. Bunun için üye tam sayısının 2/3’nün oyu gereklidir.

9.4- Dört yıllık süre için mütevelli heyet üyeleri arasından veya dışarıdan yönetim kurulu üyelerini ve denetim kurulu üyelerini asil ve yedek olarak, yine dört yıllık süre için mütevelli heyet üyeleri arasından veya dışarıdan kişilerle yüksek istişare kurulu başkanını ile iki başkan vekilini ve AR-GE kurulu başkanını ve iki başkan yardımcısını açık veya gizli oylama ile seçmek.

9.5- Yönetim kurulunun önerdiği vakfın gelişmesine katkı sağlamayan, toplantılara katılmayan ve vakfın manevi kişiliğine gerekli özeni göstermeyenlerin mütevelli heyet üyeliğine son vermek.

9.6- Yönetim kurulunun teklif ettiği kişiler arasından, boşalan mütevelli heyet üyeliklerine yenilerini ve yüksek istişare kurulu başkan ve yardımcılarını seçmek.

9.7- Yönetim, denetim ve diğer kurul üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

9.8- Vakfın manevi şahsiyetini temsil etmek, “Hayır işleyiniz ki mutlu olasınız” ve “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır” buyruğu yönünde gayret sarf etmek.

 

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde 10

Yönetim kurulu; mütevelli heyet tarafından, mütevelli heyeti üyeleri arasından veya dışarıdan seçilir ve görev süresi dört yıldır. Yönetim kurulu yedi asil ve beş yedek üyeden oluşur. Şartlı bağışla yönetimde bulunan üye bu sayıya dâhildir. Lüzumu halinde mütevelli heyet üyeleri dışından da iki kişi seçilebilir. Yönetim kuruluna seçilen üyeler yapacakları ilk toplantıda aralarından bir kişiyi yönetim kurulu başkanı, iki kişiyi başkan vekili, bir kişiyi muhasip üye ve diğer üyelere de gerekirse muhtelif görevler vererek seçimle görev bölümü yapar. Yönetim kurulu kendi aralarından beş kişilik vakıf icra kurulunu oluşturabilir. Mazeretsiz üst üste üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi yönetim kurulu kararıyla sona erdirilebilir. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine süreyi tamamlamak üzere yedekler sırayla davet olunur.

Başkanın veya üç üyenin göstereceği lüzum üzerine yönetim kurulu toplantıları yapılır. Toplantıyı başkanın bulunmadığı zaman en yaşlı başkan vekili yönetir. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve karar alır. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır. Merkez yönetim kurulu toplantıları şubelerin ve temsilciliklerin bulunduğu yerlerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

10.1- Yönetim Kurulu Vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, vakıf gayesi doğrultusunda kararlar almak ve uygulamak.

10.2- Vakfın mal varlığını ve kaynaklarını, vakfın amaçları ve mütevelli heyetin önerdiği çalışmaları yapmak, yararlı gördüğü bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

10.3- Vakıf çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayacak usulleri tespit etmek. Vakıf ve vakfa bağlı işletmelerin yönetmelik ve tüzüklerini hazırlayıp mütevelli heyetin onayına sunmak.

10.4- Diğer kurullarca ve komisyonlarca alınan kararları imkânlar içerisinde uygulamak, yapılan dilek ve temennileri göz önüne alarak çalışmalarda bulunmak.

10.5- Çalışma programlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli mali imkânları hazırlamak, genel sekreter, koordinatör, idareciler ve personelin atanması ile yetki, sorumluluk ve ücretlerini tespit etmek, imza yetkisi vermek-almak ve gerektiğinde ilişkilerini kesmek.

10.6- Vakfa hizmet gönüllüleri kazandırmak, yurt içi ve yurt dışı yardım kampanyaları düzenlemek. İşbirliği yapılan protokollerin ve projelerin etkin şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

10.7- Bütçe ve bilanço ile gelir-gider çizelgelerini, yıllık programları, tahmini bütçeyi ve diğer yapılan işlerin raporlarını hazırlamak, mütevelli heyete sunmak, ilgili yerlere gönderilmesini ve ilanını sağlamak.

10.8- Her türlü menkul ve gayrı menkullere ait işlemleri yapmak ve bağışları kabul etmek. İlgili mevzuatlar dâhilinde, yurt içinde ve dışında şube, temsilcilik ve büroların açılmasına ve kapatılmasına karar vermek ve gereklerini yapmak.

10.9- Hizmetlerinden faydalanılabilecek gerçek ve tüzel kişilerin mütevelli heyet üyeliğine alınmaları için gerekli çalışmaları yapmak. Boş bulunan mütevelli heyet üyelikleri için mütevelli heyete teklifte bulunmak.

10.10- Vakfa bağış, vasiyet ve yardımda bulunanlara onur belgesi ve plaket vermek. Vakfın kuracağı çeşitli yerlere kurucuların, vakfa hizmeti geçenlerin adlarını vermek veya başka ödüllendirme ve onurlandırma şekillerini tespit etmek ve uygulamak.

10.11- Vakfın amacını gerçekleştirmek ve gelirini artırmak için kurulan veya iştirak edilen her türlü tesis ve ortaklıklar nezdinde vakıf temsilcilerini seçmek.

10.12- Vakıf tüzel kişiliğini çeşitli konularda daimi ve geçici olarak genel veya özel yetkiyle vekâleten temsil ettirme konusunda karar vermek.

10.13- İlgili mevzuat, vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

 

VAKFIN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 11

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu genel veya belli hal ve konularda belirleyeceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını, yetkili memur ve memurlardan herhangi bir veya birkaçını temsilci veya temsilciliklerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavelen, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 12

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

 

DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 13

Denetim kurulu üç asil ve üç yedek kişiden oluşur ve mütevelli heyet tarafından dört yıl için seçilir. Denetim Kurulu üyelerinin ayrılması halinde yönetim kurulu yedek üyeleri sırasıyla göreve çağırır.

Denetim Kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyetlerini, işlemlerini, mali konularla ilgili defter, hesap ve belgeleri inceler ve denetler. Hesap dönemi sonu itibariyle düzenleyeceği raporu mütevelli heyet toplantısının 15 gün öncesinden mütevelli heyete sunulmak üzere yönetim kuruluna verir. Ayrıca mütevelli heyet tarafından talep edilecek konularda raporlar tanzim eder.

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 14

Vakfın amaçlarına bilgi boyutunda fikri, maddi ve manevi katkıda bulunanlar, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetler alanında değerli hizmetler yapmış akademisyenler, uzmanlar, kamu yönetiminde ve meslek kuruluşlarında başarılı görevler ifa etmiş yerli ve yabancı uyruklu kişiler Ar-Ge Kurulunda görev alabilir. AR-GE Kurulu; yönetim kurulunun mütevelli heyete önereceği üç kişi arasından bir kişiyi başkan ve diğer iki kişiyi başkan yardımcısı olarak 4 yıllık süre için seçmesiyle oluşur.

Kurul üyeleri Vakfa hizmet amacıyla çeşitli konularda komisyonlar kurarak; araştırma, proje geliştirme, proje koordinatörlüğü, bilimsel yazı, yayın, yurtiçi ve yurtdışı toplantılar, stratejiler geliştirme ve benzeri çalışmaları yaparlar ve raporlar hazırlayabilirler. Vakıf amaçlarına yönelik kısa, orta ve uzun dönemler için; strateji, hedef ve politikalar belirlenmesi çalışması yapabilirler. Vakıf mütevelli heyet üyeleri ve gönüllü üyeler de bu kurulun çalışmalarına katılabilirler. Yönetim kurulu bu çalışmalara karşılık ücret takdir edebilir ve çalışmalara ve projelere maddi destek verebilir.

 

VAKIF GENEL SEKRETERİ VE GÖREVLERİ

Madde 15

Vakıf genel sekreteri mütevelli heyet üyeleri arasından veya dışarıdan yönetim kurulunca seçilir. Genel sekreter yönetim ve denetim kurulu üyeleri arsından seçilmesi halinde yönetim ve denetim kurulu üyeliği düşer. Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına katılır, verilen görevleri uygular, toplantılarda oy kullanamaz. Toplantı sonucunda alınan kararların uygulanması ve icrası için gerekli çalışmaları yapar. Vakfın gelişmesi ve işlerin yürütülmesi için her türlü çalışmayı yapar ve yaptırır. Vakıf organları ve üniteleri arasında koordinasyonu sağlar, bunlarla ilgili çalışma usul ve esaslarına ilişkin mevzuatı hazırlar, araştırmalar yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar. Yönetim kurulu ihtiyaca göre yeteri kadar genel sekreter yardımcısı, müdür ve diğer personeli görevlendirir. Genel sekreter aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Mütevelli Heyetin ve AR-GE Kurulunun sekreterya hizmetlerini de yürütür. Vakıf personelinin sevk ve idaresi ile performansından sorumludur.

 

ÜCRET VE HUZUR HAKKI

Madde 16

Mütevelli heyet başkanı ve yardımcılarına, AR-GE kurulu başkanı ve yardımcılarına, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine, denetim kurulu üyelerine, genel sekretere ve diğer çalışanlara bu görevleri dolaysıyla ücret ve huzur hakkı verilebilir. Görevle bir yere gönderildiklerinde kendilerine yıllık bütçede uygun görülecek miktarda yolluk ve harcırah verilebilir ve görevle ilgili masrafları karşılanabilir. Merkez ve şube yönetim kurullarınca görevlendirilen üyelere veya görevlilere vakıf amaçları ile ilgili çalışmalarında, seyahatlerinde yolluk, harcırah ve ikamet gibi zorunlu masrafları vakıfça ödenebilir. Ödenecek ücretler yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

Madde 17

Vakıf yönetim kurulu ilgili mevzuat dâhilinde, merkeze bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında şube, temsilcilik ve bürolar açılmasına karar verebilir. Şubeler atanan kişinin oluşturduğu ve vakıf yönetim kurulunun onayladığı beş kişilik yönetim kurulu ve iki kişilik denetim kurulu asil ve yedek üyelerinden oluşur. Şube yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, iki başkan vekili, bir muhasip üye ve bir basın ve halkla ilişkilerden sorumlu üyeyi seçerler. Şube yönetim kurulu merkez yönetim kuruluna karşı sorumlu olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf merkezinin denetimlerine tabi ve her zaman bu denetimlere açık olarak çalışırlar. Şube ve temsilcilikler, gelecek yılın bütçesini Aralık ayı içinde genel merkeze onaylatırlar. 500 ABD dolarını aşan alım, satım ve sarflarında merkez yönetim kurulundan yazılı müsaade alarak merkez adına hareket ederler. Şube ve temsilcilikle, ilgili mevzuat ve vakıf senedi, vakıf tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürler. Şubeler yıllık gelirlerinin yüzde 20’sini merkez hissesi olarak ayırırlar. Şubeler merkezin yürüttüğü kampanyalara, projelere katılırlar ve her türlü desteği sağlarlar.

 

VAKFIN DAĞILMASI

Madde 18

Vakıf amaçlarının imkânsız hale gelmesi halinde vakfın dağılması yönetim kurulu tarafından mütevelli heyetin onayına sunulur. Dağılma kararı alındığında bununla ilgili Vakıflar Tüzüğünde belirtilen işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir. Dağılma halinde vakfın mal varlığı aynı amaçla kurulmuş bir başka vakfa devredilir. Özellikle şartlı bağışlarla oluşmuş gayrimenkuller, bağış ve şart doğrultusundaki vakıf ve kuruluşlara devredilir. Fesih mevcut mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile gerçekleşir.

 

VAKFIN KURUCULARI

Madde 19

Vakfın kurucuları şunlardır:

1- Ahmet HAMAMCIOĞLU ( Beştepe Mah. Meriç Sok. 3A/22, Emek / Ankara )

2- Halim ARIOĞLU ( Kıvrımlı Cad. No.21/12 Etlik / Ankara )

3- Hayrettin İVGİN ( Çiğdem Sok. No.17/6 Aydınlıkevler / Ankara )

4- Hüseyin YILDIRIM ( Kurtuluş Mah. Karakeçili / Kırıkkale )

5- İsmail BİRCAN,Prof. Dr. ( Tezel Sok. No.10/1 Yukarıayrancı / Ankara )

6- Mehmet ÖZTÜRK (Yunus Emre Cad. No.46/7 İncirli / Ankara )

7- Nurettin KONAKLI ( Birlik Mah. 7.Cad. No.28/17 Çankaya / Ankara )

8- M.Tevfik TATAR,Prof. Dr. ( Mutlu Kervan Sit. 2.Bl. No.10 Çayyolu / Ankara )

9- Zekeriya KIRTAN (Merkezefendi Sok. No.99 Honaz / Denizli)

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 20

Vakfın kurucusu ve sonradan dâhil olan tüm mütevelli heyet üyeleri ve gönüllüler; ulvi gayelerle kurulan bu vakfı yaşatmak ve amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak için milli, manevi ve insani sorumluluk duyarlar. İnsanlara hizmeti kendilerine hizmet kabul ederler. Taahhütlerini süresi içinde yerine getirmek ve çalışmalara etkin olarak katılmakla yükümlüdürler.

 

VAKFA GÖNÜLLÜ ÜYE OLMAK

Madde 21

Vakıf mütevelli heyet üyesi iki kişinin referansı ve düzenlenecek olan üyelik formunu imzalayan tüm tüzel ve özel kişiler yönetim kurulu kararı ile vakfa gönüllü üye olabilirler.

 

VAKFIN HESAP DÖNEMİ, DENETİMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 22

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir.

Madde 23

Vakıf kuruluşu ile ilgili tüm işlemleri yürütmek, düzeltmeleri yapmak ve çalışmayı sonuçlandırmak üzere Nurettin KONAKLI yetkili kılınmıştır.

Madde 24

Bu vakıf senedinde düzenlenmeyen hususlarda 903 sayılı Kanun ve ilgili tüzük hükümleri uygulanır.